Tapu Haciz Kaldırma Nedir? Tapu Haciz Kaldırma Dilekçesi?

tapu haciz kaldırma nedir? tapu haciz kaldırma dilekçesi örneği
tapu haciz kaldırma nedir? tapu haciz kaldırma dilekçesi örneği

Tapuya haciz koymak ne demek, icra takibinin kesinleşmesinden sonra borcunu ödemeyen borçlunun gayrimenkul mallarına alacaklının talebi doğrultusunda idari ve adli makamlar tarafından el konulmasını ifade etmektedir. Başka bir ifadeyle icra takibinin kesinleşmesinin ardından alacaklının lehine olarak borçlunun mal ve haklarına devlet kanalı aracılığı ile ve icra memurları vasıtasıyla el konulması halidir. İster menkul ister gayrimenkul olsun haczin mümkün olabilmesi için aranılan bazı şartlar vardır. Ancak bu şartların varlığı halinde haciz işlemi gerçekleştirilebilir. Öncelikli olarak icra takibinin kesinleşmiş olması gerekmektedir. Aynı zamanda hacze konu olan borcun ödenmemiş olması da bu işlemi gerçekleştirebilmek adına bir zorunluluktur. Son olarak, ilamsız icra takibinde ödeme emrinin tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde bir itirazda bulunulmamış olması gerekmektedir. Bu koşulların varlığı halinde haciz işleminin gerçekleşmesi mümkündür.

Kesinleşen bir icra takibi neticesinde icra dosyası üzerinden borçlunun gayrimenkulleri üzerine haciz şerhi işlenebilmektedir. Haciz şerhi alacaklı veya vekilinin talebi ile icra müdürlüğü tarafından gayrimenkulün bulunduğu yer tapu müdürlüğüne yazılacak müzekkere ile konulmaktadır.

Bir borcun tahsil edilememesi durumunda alacaklının başvurduğu yol genellikle icra takibi olur. İcra takibi, diğer adıyla cebr-i icra alacaklının yasal hakkıdır ve bu yol ile devletten alacağının tahsil edilmesini ister. İcra takibi başlatılıp da borçluya takip bilgilerinin tebliğ edilmesi ve takibin kesinleşmesi ile artık haciz aşamasına geçilir. Haciz aşamasında alacaklının seçimlik hakları vardır. Bunlardan biri de Tapu Haczi’dir. Gayrimenkul üzerindeki ipotek genellikle; alacaklının terkin isteği, mahkeme kararı, ipotek borcunun ödenmesi, ipoteğin paraya çevrilmesi vb. yöntemler ile kaldırılmaktadır. Tapu Müdürlüğünün kendiliğinden veya borçlunun talebi ile ipoteği kaldırması kural olarak mümkün değildir. İcra müdürlüğü aracılığı ile konan taşınmaz üzerindeki haciz borcun ödenmesi ile kaldırılabilir. Bunun için öncelikle haczin hangi icra müdürlüğü aracılığı ile ve hangi dosya üzerinden konulduğunun tapu kaydından öğrenilmesi gerekmektedir.

 

Haczin konduğu dosya öğrenildikten sonra icra müdürlüğüne müracaat edilerek dosyanın kapak hesabının yani işlemiş faiz, masraf ve vekalet ücreti dair o gün itibariyle ödenmesi gereken toplam miktarın hesaplanması talep edilir.

Kapak hesabı neticesinde belirtilen miktarın icra veznesine yatırılması halinde dosya borcunun kapatılması ile birlikte icra dosyası kapanacağı gibi gayrimenkul üzerindeki şeyh de tapu müdürlüğüne yazılacak fek yazısı ile kaldırılır.

 Göz Atabilirsiniz;

Tapu Haciz Kaldırma Dilekçesi?

Alacaklıya borcun ödenmesi halinde taşınmaza koyulan haczin kaldırılması talep ediliyor. Tapu haciz kaldırma talebi örneği..

Tapu haciz kaldırma talebi örneği!
Alacaklılar, borçludan borcunu tahsil edemediği zaman borçlu adına bir taşınmaza haciz konmasını talep edebiliyor. İcra aracılığı ile haciz işlemi başlatıldıktan sonra borçluya belli bir süre veriliyor. Verilen bu süre içinde borçludan borcunu ödemesi isteniyor.

 

Ancak bu süre içinde borcun ödenmemesi halinde, haciz koyulan taşınmaz mal satışa çıkarılarak elde edilen gelirden alacaklıya olan borç ödeniyor. Buna karşın borcun ödenmesi halinde ise haczin kaldırılması talep ediliyor. Tapu haciz kaldırma talebi örneği ise şu şekilde:

 

 

                     T.C
TEKİRDAĞ … İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
         DOSYA NO: 20../……. E.
 

ÇORLU TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

                Yukarıda numarası yazılı dosyamız borçlusu …………… adına kayıtlı iken, 08.10.2019 tarih ve 2545 yevmiye no ile kaydına haciz konulan , ekte tapu fotokopisi bulunan İstanbul İli, Çorlu İlçesi Kavaklı Köyü Ada Çiftliği Mevkiinde kain 1256 Ada 4 Parselde kayıtlı B-1 Blok 2 Nolu Bağımsız Bölüm üzerindeki haczimiz İİK 106 ve 110 maddeleri gereği düşmüş olduğundan, dosyamızdan şamil olmak üzere FEKKİNE karar verilmiştir.

Karar gereği işlem ifası rica olunur. 08.10.2019

 

 

  1. Örnek

…… … İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Dosya Esas No: …/…

HACZİN KALDIRILMASI
TALEBİNDE BULUNAN
BORÇLU : Adı ve Soyadı, (T.C. Kimlik No)
VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
Adres

AÇIKLAMALAR :
Yukarıda esas numarası yazılı dosyanız ile müvekkil borçlu ….. ….’nin ….ili,…. ilçesi ….Mahalle ,…Caddesi ,.. pafta ,…ada, …parselde kayıtlı taşınmazı üzerine haciz konulmuş olup haciz tarihinden itibaren 2 yıl içinde satışı istenilip satış avansı dosyaya yatırılmamıştır. İş bu nedenle İcra ve İflas Kanununun 106 – 110 maddeleri gereğince haczin fekki için talepte bulunmak zaruretimiz hâsıl olmuştur.
DELİLLER :
1-
2-İcra dosyası
3- Ve her türlü yasal delil.

HUKUKİ NEDENLER : İİK. md. 106-110 ve ilgili mevzuat.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda kısaca açıklanan ve tapu bilgileri belirtilen….ili,….ilçesi,….Mahallesi,…Caddesi,…Pafta,…Ada,…Parsel de kayıtlı gayrimenkulün üzerine dosyanızdan konulan haczin İcra ve İflas Kanununun 106–110 maddeleri gereğince fekkine karar verilerek …..Tapu Sicil Müdürlüğüne konulan haczin kaldırılması için müzekkere yazılmasına karar verilmesini, borçlu vekili olarak saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…

Borçlu Vekili
Avukat Adı ve Soyadı
İmza

Bakabilirsiniz;

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz